U dialettu Cutrunsi

Talja tu
cch cosa truza
iju ca ndialttu
u nn maji dittu na palra
mi trova crivri
sti frasi aunnu
senza sapiri
nn comu nn qunnu.

Ma cch mm sta succidnnu?
Cch d ca mi sta capitnnu?
Puri tranri tenuna tssa?

Nu pochi sangu cutrunsi
ma per u tegnu
chiru da mamma mija
puru degnu
pp chistu mavti
assicunnri crviri
chiru ca pp ra capa
mi ggiri vi cuntri.

U nn sacciu ancora
si s fatti bboni
i certu s fattareddri Cutrni.