Donna Glria

Donna Glria binidtta
ca cattja cchj i na marmtta
si ti cumprti bbonu ccu diddra
ti tena comu na picciulddra
ma si cc f nu menzu trtu
pjiu pp ttija, stattaccrtu.

S pustu i du pitlu nu primriu
ca vena da marini Catanzru.
Adduvi a minti minti iddra sa fri
e pp chistu ca Pep u f scialri.

Iddra matina fa fatica ss lizri
ma ra cola addi jira fatigri.
Fa nsegnanti na materia trna
cu mmarricordu comu si chjama.

A sira ma per u riescia durmri
cu libbrettcchju i Nnu a dd lejri.
Quannu laffrggia nu pinzru
si vidannavta, i fccia sincera
Ma quannu cc ggira e saccnza bbonu
para a megghja fimmini Cutrni.