U valur’i l’omini d’a terra nost’a ddì niscìri

Quantu valuru
‘n’òminu à_dd_avìri
Ppì_d_ottenìri chiru ca
cci’attòcca ppì davèru.

Quantu sordi
n’òminu à_dd_avìri
ppì_d_essir’u megghju
senz_i_si ‘ncujiri.

È becchja quant’u munnu
a špida tra l’èssiri e l’avìri
cu tena ra pila divèna gloriùsu
cu tena špirtìzza ‘u gghjètta ru bannu.

Si ppì ri sordi
s’à ddì fari u traffichiju
‘u cci pinzàmu
c’amu rennìri cuntu a Ddiju.

Puru ca ’u nn’è tutt’oru
chiru ca lùcia
vuji šperti šbrigugnàtili
lizat’a vùcia.

Avimu bisògnu ppì nnì ripijàri
d’u ‘mpignu geniu vostu
cummattìti cchjuttòstu
‘u nn’è ca v’ati difennìr’u postu.

Nuji vi vinim’appressu
šcummogghjànn’u cumprumìssu
‘u si finiscia mmaj’i lottàri
lizàmun’i manichi
sinnò a faccia n’amu pilàri.
Si vuji tinìti sempi àvuti l’ideàli
s’a terra nost’a ddì mintìri l’ali
si ra ggiustizz’addì vincìri
scinnìmu ‘nzemi ammenz’a gghjàzza
facìmuni sintìri.

Po’_d_essiri c’‘u serva
a nnent_i_’n_affruntàri
chiru ca sapìmu
‘u nn’à ddì šcoraggiàri.

Mintìmula sa petra
ppì sta gghjèsa nosta
decidìmu tutt’assèmi
quala quanta è ra posta.

A ra capa
n’amu ‘mpincìri:
puru ca chjòva petri i mulìnu
n’amu manciàri stu’ piattu i maccarrùni.