21 settmbru 1975

A ra notzza ca lnnu libirtu
na fddra i genti
sutti portici l_d_aspitttu
ccinnu fattu napplusu
quannu s_d_affaccitu.

Ancunu passnni ddr
vidnna fuddra
s dumanntu
pp casu Papa _d_arrivtu?
Cch dici, don Raflu vottu.

Su cchj i duji misi
tintu sequestrtu
subbu Zomeru
allarva lnnu lasstu
unu passnnu l truvtu.

Ohji cch d c passtu
tu figri povarddru
suttu tilni nta nu voscu
cch lavggiu i cirvddru
a ru ?ancu du ncappuccitu.

Aviva varva longa
tuttu trapazztu
quanna mugghjra e ri figghji
_d_abbrazztu
chjanu chjanu s ripijtu.

Ominu quetu
e galantmu coma diddru
u mi nn fzzu miravgghja
ccu pocu campva filci
pp ra terra e ra famigghja.

Dunava tutti
nu cunsgghju bonu
dicvanu: unnu sacciu comu
tra prvuli e prustti
iddru cc gghjuti sutta.

Ma per da mirgghja
cc puru lata menzna
i chiri cnnu dttu:
nnu fattu bonu a ru rapiri
pp ra mbdia sti morti pitittu.

Ntu munnu sti cristiani
cc s pizzi pizzi
parrunu malu
pura ri mortzzi.