A mota

I quannu nescitu
a passiona pp ra mota
l sempi avta.

Para ca teni dintu sangu
comu na fmmina ti pija
e u pp fari nenti.

ncignata jiri ccu nu trotter
pp ffaru mericnu
m accatttu chpper.

Pp nnata fimmina l lassta
adduvi v, u maru maru!
Pp chist u s miravigghjta.

Puru ca lava abbannunta
chira du sognu l occhjalijta
quannu nu jornu m frictu.

Aju vistu prubbicta ru hjancu
da mota na critta ca diciva:
agiscia subbu mbecchjamntu du pirdu.

Iju cava passat a quarantna
annavota m ncoraggitu
ch toga sta medicna.

S mmisu ammenza mugghjra
cchj da gilusija a ncazzatra
nu ngrizzulni pagra.

Iju cava dd ringiovanjri a fforza
m dittu pp mm cummincri:
doppu nu pocu a ncazzatura pssa, a mota resta!

Iddra azzurra comu celu
Honda i numinata comu chira du maru
locchji lamjanu attraversnnu carrlu.

I sicur u mm po ngannri
na chjovta, ntu fangu o cc su ptri
u rmmu tuju comu vttitu du cori.