Labbenimntu portvu du secolu
(a Cutrni)

Nta si jorni snnu tutti
llittrjzzti pp levntu
pp ra prima vota
a Cutrni joca ra Juvntu.

I stabbenimntu
nnnu parrtu tutti giornali
calabrsi e cutrunsi
ma puri nazionali.

Doppu ca Moggi & Giraudu
nnu mbrogghjtu
a gnra
in seria B ava scinntu.

E ccinnu carrictu puru
na pnalizzazioni
ma sta qutra rnna
nati duji partiti zzmpa ru Cutrni.

Ohji ma! Cch d ca sccidutu
pp ri bigghjtti !!!
Pp laccattri cchj dancunu
s liztu a ri quttru.

Po u tti dicu
qunnu snnu funtu
a ri chjani vuti du pitlu
snnu ricovertu.

Svanu saurti puri barlli
oltra ri posti letti
dvutu ntervinri
a Quistra e ru Prifttu.

Ccu ru pitlu chjusu
comu fazzu a jiri in geriatrja?
Cc ru nonn
ca sta pittnna mmija.

Dintu campu
na coppulamu pijtu
subbi parti
pp ra cundotta amu vincitu.

Ma per a tutti
ccimu arricordtu
cara Magna Grecia
amu appartintu ntu passtu.

A cirsa subba torta
n manctu
pirch Galardu u cutrunisi
u nn signtu.

Penzica du sognu
ancoru nnmu ripigghjtu
tornmu subba terra
longu campiuntu.

U diciannvu settmbri dujimilasi
a mnta mnta tenitllu
i ra vidri cc sta qutra nata vota
nzonnatllu.

Pirch mintri
nu limita ra pruvidnza
si jamu nuji in seria A
cc ra pranza.

Si a ru Presidenti
cc vna ru pirncchju
portru Cutrnu in seria A
fssa nnu bellu pinzercchiu.

E po comu si dicia:
A pranza lurtima murri
e prim muriri
cc chiestu a grazza ru Signru:

Signuru miju! U Cutroni in seria A vgghju vidri.